مقدمه ای برفایل robots.txt – سئوکان

یک فایل robots.txt به خزنده های موتورهای جستجو می