آموزش پروژه محور html-css

مثال

نمایش کپی در حافظه

تعریف و کاربرد تگ ul

تگ ul یک لیست نامرتب (گلوله دار) را تعریف می کند.

از تگ ul همراه با تگ <li> برای ایجاد لیست های نامرتب استفاده کنید.

نکته: از CSS برای استایل دادن به لیست ها استفاده کنید.

نکته: برای لیست های مرتب شده، از تگ <ol> استفاده کنید.

ویژگی های عمومی تگ ul

تگ ul همچنین از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد تگ ul

تگ ul همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مثال

انواع مختلف سبک لیست را تنظیم کنید (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

مثال

گسترش و کاهش ارتفاع خط در لیست ها (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

مثال

ایجاد یک لیست در داخل یک لیست (یک لیست تودرتو):

نمایش کپی در حافظه

مثال

یک لیست تودرتو پیچیده تر ایجاد کنید:

نمایش کپی در حافظه

تنظیمات پیش فرض CSS تگ ul

اکثر مرورگرها تگ ul را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

مثال:

نمایش کپی در حافظه

ارسال دیدگاه