آموزش پروژه محور html-css

فیلم آموزشی تگ nav در html5

تگ nav مجموعه ای از پیوندهای ناوبری (حرکت از یک مکان یا نقطه به مکان یا نقطه ای دیگر) را تعریف می کند.

آموزش تگ nav در html

توجه داشته باشید که همه پیوندهای یک سند نباید در یک تگ nav باشند. عنصر <nav> فقط برای بلوک های اصلی پیوندهای ناوبری در نظر گرفته شده است.

ویژگی های عمومی تگ nav

تگ nav همچنین از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد تگ nav

تگ nav همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

تنظیمات پیش فرض CSS تگ nav

اکثر مرورگرها تگ nav را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

نمایش کپی در حافظه

منبع

ارسال دیدگاه