آموزش پروژه محور html-css

فیلم آموزشی تگ li در html5

مثال از:

یک لیست  مرتب شده (<ol>) و یکی نامرتب (<ul>) در HTML توسط تگ li:

نمایش کپی در حافظه
تعریف و کاربرد تگ li در html

تگ liیک لیست از آیتم ها را تعریف می کند.

تگ li در لیست های مرتب شده (<ol>)، لیست های نامرتب (<ul>) و در لیست های منو (<menu>) استفاده می شود.

در <ul> و <menu>، موارد لیست معمولاً با نقاط گلوله نمایش داده می شوند.

در <ol>، موارد لیست معمولاً با اعداد یا حروف نمایش داده می شوند.

نکته: از CSS برای استایل دادن به لیست ها استفاده کنید.

ویژگی های عمومی تگ li

تگ li از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد تگ li

ویژگی های رویداد تگ li

تگ li همچنین از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مثال های بیشتر:

مثال:

استفاده از ویژگی value در لیست مرتب شده:

نمایش کپی در حافظه

مثال:

انواع مختلف سبک لیست را تنظیم کنید (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

مثال:

ایجاد یک لیست در داخل یک لیست (یک لیست تودرتو):

نمایش کپی در حافظه

مثال:

انواع مختلف سبک لیست را تنظیم کنید (با CSS):

نمایش کپی در حافظه

مثال:

یک لیست تودرتو پیچیده تر ایجاد کنید:

نمایش کپی در حافظه

تنظیمات پیش فرض CSS تگ li:

نمایش کپی در حافظه

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه