آموزش پروژه محور html-css

فیلم آموزشی تگ figure در html5

تگ figure محتوای مستقلی مانند تصاویر، نمودارها، عکس‌ها، فهرست کدها و غیره را مشخص می‌کند.

نکته: عنصر <figcaption> برای افزودن عنوان برای عنصر <figure> استفاده می‌شود.

تگ figure در HTML یک تگ مستقل محسوب می شود، اما در هر موقعیتی از سند قابل استفاده است و در صورت حذف آن نباید روی جریان سند تأثیر بگذارد. این تگ در HTML5 جدید است.

تگ figure

Syntax

نمایش کپی در حافظه

مثال

نمایش کپی در حافظه

تفاوت تگ img و تگ fiqure

تفاوت تگ img و تگ fiqure بسیار ساده است. تگ تصویر برای جاسازی تصویر در یک سند HTML استفاده می شود، در حالی که تگ fiqure برای سازماندهی معنایی محتوای یک تصویر در سند HTML استفاده می شود.

ذکر این نکته ضروری است که این دو عنصر قابل تعویض نیستند. هر دوی این عناصر در موارد استفاده مربوط به خود به یک اندازه مهم هستند. شما نمی توانید از یک تگ fiqure برای جاسازی یک تصویر در سند HTML5 استفاده کنید.

ویژگی src ،alt و بسیاری دیگر از خاصیت ها تگ img و تگ fiqure مشترک است پس تفاوت در چیست؟

. بنابراین، راهی برای اضافه کردن یک عنوان به تصویر به صورت معنایی از طریق HTML وجود نداشت، اما با تگ figure، یک برچسب اختصاصی فقط برای زیرنویس‌های تصویر وجود دارد که به عنوان <figcaption> شناخته می‌شود.

ارسال دیدگاه